Taneční škola Maestro | Úvodní strana

*
*
*
*
*
*
*
maestro-captcha.jpg
*

* Povinné údaje

Pole Adresa vyplňujte pouze pokud jde o registraci do dětských kurzů a vaše trvalé bydliště je na Praze 4

PROVOZ STUDIA

po-čt11:00 - 22:00 
11:00 - 21:00 
sozavřeno mimo speciální akce taneční školy 
ne12:00 - 21:00 
individuální vstupy mimo přítomnost recepce jen po předchozí domluvě 

-Practice STT každé pondělí od 19:00 hod 
-Practice LAT každou středu od 19:00 hod 


Ve čtvrtek 16.9. není seminář EDC+RS STT z důvodu pořádání mezinárodního semináře s Raimondsem Pisevsem. Náhradní lekce EDC+RS STT proběhne v avizovaném termínu pondělí 13.9. Děkujeme za pochopení.

Ve státní svátky - úterý 28.9., čtvrtek 28.10. a čvrtek 17.11. je zavřeno!
V období oficiálních školních prázdnin neprobíhají kurzy a semináře pro děti a mládež, případně i dospělé (dle rozvrhu kurzů)!

SEMINÁŘ STT S RAIMONDSEM PISEVSEM

Rádi bychom vás pozvali na seminář Stt se zahraničním trenérem Reimondsem Pisevsem
který se bude konat ve čtvrtek 16.9.2021 od 18:30 do 20:00 v prostorách TŠ Maestro, více informací u Veroniky Hanušové nebo Davida Vejchara.

OPATŘENÍ V PROVOZU TŠ/TK MAESTRO

od 1.9.2021 – až do odvolání


 1. Od 1.9. dochází na základě Mimořádného opatření MZ ČR k úpravě podmínek pro vstup do vnitřních sportovišť, bazénů a saun.
 2. Povinnosti nosit ochranu dýchacích cest se nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.
 3. Povinnost mít zakrytá ústa a nos pro ostatní ve vnitřních prostorech staveb...
 4. Nově budete moci pro vstup podstoupit i test na koronavirus on-line a znovu se bude uznávat potvrzení o bezinfekčnosti ze školy (čestné prohlášení). Plné znění viz níže.
Bod I/16 – Podmínky pro vstup do vnitřních sportovišť:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viruSARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT)na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně14 dní od dokončeného očkovacího schématu
 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 5. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobně platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
 6. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

Podle bodu 13 Mimořádných opatření pro účastníky pravidelných aktivit
v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek rychlého antigenního testu (RAT) pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní; uvedené podmínky se nevztahují na:

 1. sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16;
 2. pro účastníky pravidelných aktivit organizované sportovní přípravy v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob kontrolovat splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dní a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že uvedená osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se subjektu organizující sportovní přípravu takové osobě umožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek podle bodu I/16;
 3. subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava.